Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Keresztelés

Keresztelés

 

Kérdező: Jézusom! Számomra nagyon nem megnyugtató az, hogy tudom, Te beszélsz hozzám, de ezt nem tudom úgy kamatoztatni életemben, hogy ezzel a Te ÜGYED, az emberek Hozzád térése tapasztalhatóan megvalósuljon.

HANG: Újra sorra kell venned azokat a szentség-kiszolgáltatásokat, melyeket e község lakói kívánnak tőled. Kezdjük mindjárt a keresztséggel.

   Te azt tanultad, hogy a keresztség szentsége az Én titokzatos testemet építő szentség. Azt tanultad, hogy Belém oltódik az, akit megkeresztelnek. Eddig minden rendben is volna. Van tehát egy szertartás, melynek következtében elindul itt a földön egy jézusi élet. Ez volna a lényeg.

   Hát ez a felfogás már szinte születésekor halálra volt ítélve.

   Ennek egyszerű magyarázata az, hogy gondolkodni és uralkodni egyaránt akartatok, éspedig egyszerre.

   Ti is tudtátok mindig, hogy az Én csíraszerű életem csak együttműködésetek révén tud kibontakozni bennetek. Kezdetben ezt az együttműködést halálosan komolyan igényeltétek, mielőtt valakit megkereszteltetek. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy nem szívesen akart megkeresztelkedni senki. Egyszerűen azért, mert nem akarták vállalni az Én jézusi életemet itt a földön. Úgy gondoltátok, hogy majd odaát! Ott nyilvánvaló, hogy csak ennek a szeretet-életnek van létjogosultsága.

   Hogy ennek nyomatékot adjatok, meg kellett fogalmaznotok az áteredő bűn fogalmát, mely mindenkit képtelenné tesz az örök boldogságra. Ezzel aztán már be is következett az a szomorú gondolatváltás, mely a keresztséget legfőképpen nem a Belém-oltás szertartásának kezdte hirdetni, hanem egy olyan bűn eltörlésének, melyet el se követtetek.

   Na persze, azoknak a bűnöknek eltörlését is ide vettétek, melyeket személyes bűnöknek neveztetek el. De mindenképpen elsősorban a bűnbocsánat feltételének kezdtétek tekinteni a keresztséget.

   Persze hozzátartozik, velejárója a keresztség szentségének a bűnök megbocsátása. Sőt, ezenkívül még, - eltekintve a Belém-oltástól - képes megroppantani a sötétség falait is. De mit ér ez, ha ennek ellenére nincs, aki világosság után vágyódna?

   Világosság után csak az vágyódik, aki Engem akar megélni!, aki olyan személyes kapcsolat után vágyódik Velem, mint te.

   Mindenkivel szeretnék párbeszédet kezdeni. Nem vagyok személyválogató. Mindenkinek Én vagyok a VILÁGOSSÁG. Aki nem Velem jár, az sötétben jár, bármilyen okos, bármilyen szép, és bármilyen erős, és bármilyen vallási intézmény tagja. Sőt! Éppen az, amit ti okosságnak, szépségnek, erőnek neveztek, éppen ezek, inkább akadályai, mint elősegítői a Velem való bensőséges kapcsolatnak. Ennek nem kellene így lenni. De visszatérek a vezérgondolathoz.

   Ha a keresztséget szentségnek, vagyis Velem való találkozásnak valljátok egy speciális cél érdekében, akkor ennek megfelelően kellene kezelnetek. De ez képtelenség. Képtelenség, mert az a bizonyos speciális CÉL, melynek érdekében ki kellene szolgáltatnotok a keresztséget, mint szentséget, az éppen egy olyan élő közösségbe való betagozódást kellene, hogy jelentsen, melyre éppen azért nincsenek meg a feltételek, mert:

    Részben Egyházam emberi irányítói ezt nemcsak nem akarják, hanem kifejezetten félnek ettől. - Minden uralkodói réteg fél attól, hogyha alattvalóik gondolkodni kezdenek az uralkodók kontrollja nélkül. Egy élő közösségnek pedig lényegéhez tartozik, hogy ott mindenki külön-külön saját eszét használja a többiek lelki-szellemi épülésére. A gondolkodókat pedig nehéz engedelmességre szorítani. Ezért ódzkodnak az uralkodni vágyók az ilyen élő közösségektől.

  Részben az emberek nagy többsége sem igényli az olyan élő közösségeket, melyekben a jelenlévők erkölcsileg leméretnek. Sajnos a lelki-szellemi tunyaság hallatlanul leleményes abban, hogy kibújjék lehetőleg minden felelősség alól.

   Így aztán sem a NÉP, sem a nép VEZETŐI nem tartják szívügyüknek, hogy a keresztség, mint Velem való élő találkozás, olyan élő közösségbe oltsa be a megkereszteltet, ahol a tagok értelmükkel és szívükkel egyaránt Belőlem táplálkoznak, illetve LELKEMBŐL.

     Nemcsak katolikus Egyházamban van ez így, de itt a legkirívóbb. Amit a keresztelendő nevében a szülők, keresztszülők megígérnek, már akkor sem tudják, mikor a keresztség után a templomból kijönnek. Ha nem hiszed ezt el, próbáld ki, kérdezd meg őket.

    Az a szűk kapu és keskeny út, melyet az ÉLETRE jutás útjának mondottam, nem szertartás következménye, és főleg nem maga a szertartás. Aki viszont megtalálja ezt az utat és vállalja, az természetesen egy szertartással is lepecsételi ezt a döntését. Ez szükséges a földi élet emberi berendezkedése miatt.

    Úgy tűnik nektek, hogy a tartalom nélküli forma még mindig jobb, mintha se tartalom, se forma nem lenne. Még akkor is igénylitek a formát, ha elutasítjátok a hozzá tartozó lényeget, tartalmat. Biztos, hogy ez nem válik lelketek javára.

   Te magad, és minden pap e téren valóban két rossz között kénytelen választani. Ha bárkit megkeresztelsz, megnyugtatod a téves lelkiismeretűeket, s megnehezíted megtérésüket. Ha nem kereszteled meg azt, akit felfogásod szerint nem szabad megkeresztelni, akkor megbotránkoztatod a kicsinyeket.

    Bizony ebből nyomorúságos helyzetből kiszabadulni nem képes mindenki."  1 / 70

 

 

 

Kérdező: 1. Megkereszteletlenül is szeretsz engem?

HANG: 1. Én, Jézus, mindenkit szeretek. Függetlenül attól, hogy megkeresztelték vagy sem. Engem viszont csak az szeret, aki kívánságaimat igyekszik teljesíteni úgy, ahogy erre képes. Nekem, Jézusnak pedig, mint tudod, van egy olyan kijelentésem, hogy az, aki hisz Bennem és megkeresztelkedik, üdvözül! Aki nem hisz, az elkárhozik.

   A kárhozat kikerülésének feltétlen feltétele az, hogy higgyetek Bennem. Aki még nem hallott Rólam, az bizonyos értelemben tudatlanul is hisz Bennem, ha azt teszi, amit a természete, szíve diktál, mert Én, Jézus, csak azt tanítottam és éltem elétek, ami az emberi természethez lényegileg hozzátartozik.

   Bár új parancsnak mondottam az Általam elmondott és megélt szeretet-parancsot, de ezt inkább mondhattam volna elfelejtett parancsnak is. Ez az elfelejtett szeretet-parancs csak azokat kötelezi, akik tudnak róla. Aki nem tud erről, azt a jó szándéka mellett menti a tudatlansága, tehát így üdvözülhet. Az ilyenekről mondjátok, hogy vágykeresztségben élnek. Ez tartalmában semmivel sem kisebb, mint a vér-, vagy a vízkeresztség.

    A vízkeresztség szertartása nem tartozik az emberi természet lényegéhez. Ezért ez nem is lehet az üdvösség feltétlen feltétele. Ha nem tartozol Isten választott népéhez, és tudod, hogy külső jele is kell legyen a Hozzám tartozásnak, akkor meg kell keresztelkedned, ha üdvözülni akarsz. Nem magáért a szertartásért, hisz' a választott nép fiai ma is más szertartással, külső jellel kapcsolják magukat Istenhez, s az apostolaim sem a keresztség szertartása által kapcsolódtak Hozzám, hanem a külső jel (körülmetélés) vállalása mellett, tanításom elfogadása, tehát szeretetük révén.

     Csak az szeret Engem, aki teljesíti kívánságomat. Nekem pedig egyértelmű kívánságom az, hogy külső jele is legyen a belső tartalomnak, vagyis annak, hogy valaki hisz Bennem.  32 / 3312

 

 

Kérdező: 1. Megkaptam a prófétaság lelkét?

HANG: 1. Isten gyermeke vagy! Ennél nagyobb kitüntetés nem érhet! Akiben Isten Lelke él, az főleg az áldozatos szeretet vállalásában tűnik ki! A prófétaság Lelke minden megkeresztelt emberben jelen van, mert az Én népem prófétai nép! De Lelkem csak abban és akkor tud működni, aki nem önmagával van elfoglalva, hanem szíve szeretetének kiáradásával, és akkor, amikor építeni, buzdítani és vigasztalni kell!   17 / 1646

* * *

 

A keresztelésért nem szabad pénzt kérni.

 

Kérdező: Rossz az, ha pénzért vásárol valaki gyógyító energiát?

HANG: Pénzért nem lehet a Belőlem forrásozó energiát megvásárolni! Arról lehet csupán szó, hogy valaki pénzt kér azért, hogy megismertessen téged azokkal a módszerekkel, melyek által energiák birtokába juthatsz. 

     Aki a katolikus egyházban pap akar lenni, annak el kell végeznie a teológiát. Nagyon természetes, hogy ennek az ismeretszerzésnek fejében anyagi ellenértéket kell adnia azok számára, akik tanítanak. Miután valaki elvégezte a teológiát, ezután következik a papszentelés. Ez a beavatás. Ha ezért pénzt kérnének, vagy pénzt kínálnának fel, az bizony olyan cselekedet lenne, amelyen nincs rajta az Én áldásom. Éppen így van a keresztség kiszolgáltatásával is. Azért sem szabad pénzt kérni, és azt sem szabad megtenni, hogy valaki lefizessen egy papot azért, hogy valakit megkereszteljen. 7 / 520

                                                        

  * * *

 

Kérdező: 14. Ki a pogány és ki az igazhitű?

HANG: 14. Pogány az, aki nincs megkeresztelve. Igazhitű az, aki Bennem hisz.  9 / 695

 

* * *

Kérdező: Újjászülettem-e már?   

HANG: Nem könnyű megmagyaráznom azt, amit most szeretnék benned kitisztázni.

   Azt tudnod kell, hogy aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, az nem mehet be Isten országába (János 3:5).

    A megkeresztelt emberek úgy tudják magukról, hogy újjászülettek vízből, sőt Szentlélekből is. A Szentlélekből való újjászületés nem jár szükségszerűen együtt a vízből való újjászületéssel. Ez áll főleg a gyermekkeresztelésekre. Ha együtt járna, akkor minden megke­resztelt gyermeknek az lenne a legjobb, ha a keresztelés után azonnal meghalna. Ez ellen pedig tiltakozik minden józan eszű ember!

   Sajnos, a vízkeresztségben részesülhetnek és részesülnek is gyakran olyan szemtelen szellemek, akiknek eszükben sincs, hogy földi életüket azért vállalják, amiért megígérték még születésük előtt. Ezek, akik ilyen lelkülettel jöttek le a földre, egész életünkben sohasem fognak Szentlélektől újjászületni, bármennyire is megkeresztelték őket vízzel. Ezeknek még sokat kell szenvedniük, tanulniuk itt is, és a földön is, hogy a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás komoly és őszinte szándékával jöjjenek le a földre.

    Te az újjászületés őszinte szándékával jöttél le a földre, s a te keresztelkedésed bevezetés volt újjászületésedre. Tehát már az újjászületendők között tartanak téged számon az égiek!

   Ennek beteljesülése számodra olyan erkölcsi bizonyossággal fog járni, amelyet nem kell külön bemagyaráznod magadnak. Te tehát a vízkeresztséggel magadba fogadtad az újjászületés csíráját. Ezt, és nem többet! Egy magvető hiába szórja a legjobb magot is bezárt, sötét betonverembe. Abból semmi sem fog kinőni.

   Bizony, a vízzel való keresztelés: magvetés! Magvetés, és semmi más! Tehát nem földművelés! A földműveléshez, tehát a lélek befogadóképességének megdolgozásához, a földtulajdonosnak személyi hozzájárulása kell! A Szentlélek tehát a keresztség szentségében sem válik automatikává! Csínján kell tehát bánni azzal a szentség-meghatározással, amely szerint a szentség olyan Általam rendelt külső jel, amely meg is valósítja azt, amit jelez! Ez csak bizonyos megszorítások mellett igaz!

    Benn állsz tehát az újjászületés folyamatában, de még jogos kételkedned ennek kibontakozottságában.

    Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy újjászületésre irányuló vágyadat minden kétséget kizáróan betöltsem!  13 / 1201

 

 

Kérdező: Hogyan, mivel lehetne legjobban felébresztenünk:

1. A keresztény neveltetésű, de közömbössé vált 4-5 millió magyart?

HANG: Az a tény, hogy ti, miután nem tudtátok kiiktatni tanításomból azt a kijelentésemet, hogy újjá kell születnetek, ha a mennyországba akartok jutni (János 3;3), úgy gondoltátok, és úgy is tettetek, hogy egy szertartás által (keresztelés) Isten meg fogja valósítani ezt az újjászületést. Tettétek ezt annak ellenére, hogy Én egyértelműen és világosan élő hithez kötöttem ezt a szertartást (Márk 16;16). Tehát egy olyan magatartás lepecsételésére szántam, amely részetekről mindent megtett saját újjászületése érdekében.

    Most nincs itt sem helye, sem ideje annak, hogy e gyakorlatotoknak tarthatatlanságát részletezzem. Úgyis előttetek áll e gyakorlatotok következménye, tehát a megkeresztelt jézustalanok népes tábora. ……   29 / 2976

 

* * *

 

Kérdező: 3. A keresztelkedésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A keresztelkedés lepecsételése annak az ÚT-vállalásnak, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat! Csak ott szabad keresztelni, ahol ez a feltétel valamiképpen adva van!

    Az eddig megjelent HANG-könyvekben már sokszor és kimerítően kaptatok Tőlem erről tanítást.   34 / 3568

                                                              * * *

 

 

Kérdező: 1. Lehet kereszténnyé tenni egy országot erőszakkal?

HANG: 1. Nincs a földön keresztény ország! Csak megkereszteltek országa van! Aki megkeresztelt, az semmiképpen sem lesz a megkereszteltsége által keresztény! Nem különböző szertartások bűvészmutatványai által, hanem gondolkodásotok, és ennek következtében magatartásotok megváltoztatása által lehettek keresztények.

   Minden szertartásnak elsősorban lepecsételő, és nem valamit megvalósító jellege van! Minden megkeresztelt csak akkor lesz keresztény, ha IGENT mond az Én életemre! Enélkül ezer római pápa keresztelése sem tesz kereszténnyé senkit, csak megkereszteltté! Ez még a gyermek-keresztelésnél is így van! Az ex opere operátó szentségi hatékonyság, vagyis az a felfogás, hogy a szentségi jel meg is valósítja azt, amit jelez, semmiképpen sem magyarázható valami földöntúli automatikának! Szentségekre nem az Istennek van szüksége, hanem nektek, földi embereknek! Isten bármiféle szentség nélkül is azt tehet, amit akar. De ti, ha erőforrásnak használjátok a szentségeket, akkor nagyszerű találkozásokat biztosítanak ezek Velem! De ha lelketlen automatikában gondolkodtok a szentségekkel kapcsolatban, akkor nagyon tévedtek! Minden lepecsételésnek csak ott van értelme, ahol van lepecsételni való! Ezt minden kisiskolásnak meg kell értenie! Senki nem lesz tudtán kívül Isten gyermeke egy szertartás által úgy, hogy anélkül ne lehetne az!

Arra a kérdésre pedig, hogy mi a rendes és mi a rendkívüli út, csak annyit mondhatok, hogy semmiképpen sem lehet rendesnek nevezni az emberiség életében azt, amit töredék választ, azzal szemben, amin milliárdok járnak. Itt nem egy olyan igazságról van szó, amely akkor is igaz, ha csak egy ember képviseli milliárddal szemben. Ennek természetesen semmi köze az Általam említett életre vezető keskeny úthoz, és a romlásba vezető széles úthoz. Itt egy erkölcsi magatartásról van szó, amely területen Isten nem lehet igazságtalan! A keskeny úton nem azok járnak, akik bizonyos szertartásokat vállaltak, hanem azok, akik elfogadtak Engem tudatállapotuknak megfelelően, jó szándékkal ÚT-nak! Tehát azok, akik úgy élnek, hogy szívüket kinyitották a szeretetben való növekedés irányába!

   Szó sincs tehát arról, hogy Magyarország, a lényeget tekintve, keresztény ország lenne! Senki nem tehet mást kereszténnyé, csak megkereszteltté. Első királyotok sem, és Isten sem tehet senkit kereszténnyé erőszakkal!  19 / 1855

                       

 

Attól még senki nem lett keresztény, hogy megkeresztelkedett.

 

Kérdező:  … Miért kell ragaszkodnunk a katolikus Egyházhoz?

HANG: Nyilván te is tudod, hogy a földön nincs egyetlen keresztény ország, egyetlen keresztény város, egyetlen keresztény falu sem. Tehát a földön nincs sehol mennyország.

   Attól még senki nem lett keresztény, hogy megkeresztelkedett. Keresztény mindenki csak a Mellettem hozott döntése következtében lehet. Az jó, ha e döntését lepecsételi valaki egy szertartással, de maga a szertartás, a pecsételés önmagában nem hordoz értéket, ha a semmit pecsételi, ha látszatot pecsétel. …  1 / 76

 

 

HANG: Valamit még a megkeresztelésedről. Attól nem lesz senki keresztény, hogy megkeresztelték. Attól csupán megkeresztelt lesz. Kereszténnyé senki nem válik szertartások által, csak olyan magatartás melletti döntés által, melyben Én nem egy leszek életé­ben a sok között, hanem abszolút ELSŐ. Vagyis Én mon­dom meg, hogy ki, vagy mi a második. Bennem csalódni nem lehet. De csak Bennem nem lehet csalódni! … 2 / 156

 

 

Kérdező: 1. Keresztelés által nem lesz keresztény az ember?

HANG: 1. Nem szertartások által lesz valaki keresztény, hanem olyan magatartás által, amely az Énáltalam felkínált szeretés elfogadásának következménye. Azt szokták megkeresztelni, aki erre nyilvánosan  ígéretet tesz Nekem, illetve aki nevében ezt az ígéretet valaki vállalja.(Gyermekkeresztelés).

    Senki sem kárhozhat el saját hibáján kívül! Ha ilyesmi történne, ez ellene mondana Isten szeretetének és igazságosságának egyaránt.   8 / 681

 

 

Kérdező: 2. A csecsemő és felnőtt keresztségről.

HANG: 2. Sajnos, a gyermekkeresztelés olyan történelmi képződmény, ami által könnyen ki lehet játszani a jelet a tartalom ellen. Sokan úgy gondolják, hogy akit megkereszteltek, az már keresztény. Ez nem így van. Akit megkereszteltek, az egy megkeresztelt, de kereszténnyé nem válik senki olyan szertartások által, amely szertartások nem pecsételnek le bizonyos magatartást, bizonyos ígéreteket, amelyek feltétlenül megfelelő magatartásra vonatkoznak.  23 / 2295 

* * *

Megjavulhat-e valaki keresztelkedés által?

 A szertartásoknak lepecsételő szerepük van.

 

 

Kérdező: Megjavulhat-e valaki keresztelkedés által?

HANG: Nagyon aranyos vagy, hogy ismerősöd gondját leírtad nekem, de itt valami nagy-nagy félreértés van!

    Tudnotok kell, hogy az a legényke, aki úgy gondolja, hogy a megkeresztelkedése által tud megjavulni, egy óriási tévedésben van! Nem szabad őt ebben a tévedésében meghagynotok! Ez az emberke azt hiszi, hogy egy szertartás magatartás-megváltoztatást eredményezhet. Hát ez nem így van! Szó sincs róla, hogy bárkit a világon bármiféle szertartás önmagában Istenhez segített volna.

    A szertartásoknak lepecsételő szerepük van. Lepecsételni pedig csak akkor lehet valamit, ha az a valami létezik! A gyermekkereszteléskor a szülőknek és a keresz-tszülőknek ígérete, amely szerint mindent el fognak követni gyermekük vallásos neveltetéséért, ez az a valami, amit a keresztség lepecsétel. A felnőttnél önmagának kell igazolnia, hogy hajlandó lepecsételhetővé tenni magát.

   A katolikus egyházban tulajdonképpen csak püspöki engedéllyel szabad felnőttet keresztelni. Vagyis a keresztelő papnak igazolnia kell a püspöke előtt, hogy megvizs-gálva a keresztelendőt, alkalmasnak találta arra, hogy lepecsételődjék a jézusi életre.

   Szentségtörést követne el az a pap, aki csak egy egyszerű 'vágy'-ra, tehát egy nem létező valóságra lepecsételne, megkeresztelne valakit. A közvetlen haláleset az más, mert ott nincs módja a keresztelendőnek arra, hogy a vágyán kívül mást is felkínáljon.

   Soha ne hidd el, hogy az, aki nem hajlandó élet-átalakításra, az majd a keresztség után vállalni fogja azt, amit előtte nem vállalt!

   Ismétlem: semmiféle szertartás önmagában soha nem vihet senkit közelebb Istenhez. Minden szertartás önmagában csupán üres cécó! Értékké az az életodaadás teszi, amely az ilyen szertartást megelőzi, és természetesen követi.

   Az a fiú ne szertartástól, hanem saját megjavulásától várja élete megváltoztatását. Ha e törekvése komoly, akkor még keresztelés nélkül is kedves Isten előtt. De ha az ilyen törekvést meg akarja spórolni, akkor keresztelheti akár a római pápa, akkor sem ér semmit keresztelése Isten előtt!  39 / 4196

 

 

 

HANG: … Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, hanem szívetek nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, mert így nincsenek is! Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Elsőáldozások, bérmálások után kiürülnek a templomok! Ti azt mondjátok, hogy nem a szertartások okai ennek. De igen! Ha nem a szertartásokra tennétek a hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. Lélektani képtelenség, hogy megtörténhetne!

   Én az utolsó vacsorán ezt a szertartásos odaadásomat földi tartózkodásom, tanításom végére tettem. Ti előre teszitek ezt!, akár csak a keresztséget! Ti keresz-tényeknek tartjátok azokat, akik nem keresztények, csak megkereszteltek! Odáig jutottatok, hogy az Én életemet bennetek attól tettétek függővé, hogy le van öntve a kisbaba feje, vagy nincs leöntve, bizonyos szent szavak kíséretében! -  … 15 / 1424

 

           

Kérdező: 3. Vallási, egészségügyi problémák vannak a családban.

HANG: 3. Senkit nem hoznak szertartások közelebb Hozzám! Mindenütt a magatartások azok, amik eldöntik, hogy ki kihez tartozik!

 Van, amikor a szeretet magatartását különböző szertartások lepecsételik. De sokkal többször van olyan, hogy a szertartások olyan pótcselekvéseknek bizonyulnak, amelyek úgy el tudják bódítani a lelket, hogy ne kelljen átalakítania a gondolkodását! Ma már szinte minden keresztelés ilyen!

    Ne megkeresztelkedésre buzdítsd tieidet, hanem szeresd őket, úgy, hogy szere-teted által ne szertartások után vágyakozzanak, hanem arra, hogy ők is szeretni akarjanak másokat.

   "Új parancsot adok nektek! Szeressétek egymást úgy, ahogy Én szerettelek tite-ket" (János 13;34-35)!   18 / 1813

                                                              * * *

 

Kérdező: 5. Fontos a keresztelkedés?

HANG: További kérdésedre válaszolva mondom: a keresztelés nagyon fontos. Nem a szertartás miatt, hanem amiatt, hogy lepecsétel egy döntést. Gyermek kereszteléskor a szülők döntését, felnőtt-kereszteléskor a keresztelendő döntését pecsételi le. Jaj azoknak, akik csak úgy eljátszadoznak ezzel a beavatással. Aki keresztel, az köteles ennek komolyságát kinyilvánítani a keresztelés előtt azoknak, akik a keresztelést kérik.  6 / 431

* * *

 

Nem vagyok megkeresztelve.

 

Kérdező: Nem vagyok megkeresztelve.

HANG: Számodra bizony, nagyon fontos volna az, hogy megkeresztelkedj. Azért volna ez fontos, mert az ősellenségnek egyik taktikája az, hogy bárányaimat vagy megakadályozza az egy nyájhoz tartozásban, vagy elszakítja a nyájtól. Így reméli, hogy könnyebben képes aztán végezni vele. A keresztséggel automatikusan beletagozódsz valamelyik nyájamba, ahonnan erőt, biztonságot és szolgáló feladatokat remélhetsz.  6 / 468

 

 

Kérdező: 1. Nem vagyok megkeresztelve, és csoporthoz sem tartozom.

HANG: 1. Felnőtt ember valóban csak akkor keresztelkedjen meg, ha ennek értelmét látja. Azt viszont be kell látnod, hogy neked is szükséged van olyan társakra, akikkel rendszeresen össze tudsz jönni az Én, a te Jézusod nevében. Ha erre nincs igényed, akkor te nem is szerethetsz Engem igazán!

     Számotokra, lelketek fejlődése érdekében szükségetek van arra a megjelenési formámra, amelyet így fogalmaztam meg: 'Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Máté: 18;20)'.

   Kell, hogy ilyen formában legyen tükör előtted, és kell, hogy te is tükör légy mások számára! Senki sem magányos sziget! Minden mindennel összefügg!  41 / 4454

    

* * *

Fiam nincs megkeresztelve! stb.

 

Kérdező: 1. Egyik felnőtt gyermekünk nincs megkeresztelve.

HANG: 1. Felnőtt korban maga a keresztelés szertartása inkább árt, mint használ, ha nincs mögött annak az elvárásnak elfogadása, amelyet Én, Jézus, támasztottam a kereszteléssel kapcsolatban (Márk 16;16).   35 / 3652

 

 

Kérdező: 2. Fiam nincs megkeresztelve!

HANG: 2. Csak annak a keresztelésnek van értelme, amelynek gyökere a HIT talajából táplálkozik! A szellemi lények területén Isten világa nem automatika! Hozzám, Jézushoz csak azok tartoznak, akiknek az a  szándékuk, hogy szabad döntések sorozata által mutatkozzék meg hűségük!

   Ne nyugtalankodj hát meg nem keresztelt gyermeked miatt! Mindenképpen csak az ő szabad döntése juttathatja el Hozzám!  41 / 4482

 

 

Kérdező: 3. Unokáimat sem keresztelték meg!

HANG: 3. Nem a szertartás a legfontosabb, hanem az a magatartás, amelyet Én, Jézus elétek éltem, és evangéliumaimban tudomásotokra hoztam.!

 Ha azért imádkozol unokáidért, hogy az általam elétek élt szeretetben növekedjenek, akkor te mindent megtettél, amit neked meg tenned kellett az ő érdekükben. Nem szabad nyugtalankodnak azért, mert az általad igen fontosnak tartott szertartásban nem részesültek! Csak nem gondolod, hogy az emberiségnek az a kétharmada, amely nem részesül az általad fontosnak tartott keresztség szentségének szertartásában, elkárhozik?  42 / 4563

* * *

 

Kérdező: 1. Gyermekem úgy halt meg, hogy nem volt megke­resztelve.

HANG: Ti, akik anyagban ágyazottan látjátok a világot, általában szükségét érzitek bizonyos szertartások­nak, amelyek szintén az anyagi világból vett eszközökkel akarják tudtotokra adni, hogy ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Kellenek ezek a szertartások, de ne hidd, hogy Én nem vagyok szabad ezektől. Ne hidd, hogy ezek nélkül nem tehetem meg ugyan­azt, amit ezek által teszek. Ha úgy lenne, akkor a szertartások nem értetek lennének csupán, sőt, főleg nem értetek lennének, hanem Értem, ami képtelenség.      9 / 765

 

 

Meg nem születettek kereszteléséről kérek véleményt.

 

Kérdező: 2. Helyesen teszem-e, hogy a halvaszületett és a meg nem született magzatokat keresztelem?

HANG: 2. Nem teszed helyesen! Ebben a munkádban a butaságod mentesít. Semmilyen pozitív erkölcsi tartalma nincs annak, amit teszel! "Aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." Ez a kijelentésem azt jelenti, hogy nem a szertartás, hanem a hitben megélt magatartás az, amely üdvözít. Tehát, aki hisz, és ezt keresztségben lepecsételi, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az akkor is elkárhozik, ha meg van keresztelve! Képtelenség az, hogy halott vagy meg sem született magzatok vállalni tudnák, és hitben megéljék a jézusi Utat. E nélkül viszont a keresztség semmit sem ér! Még egyszer mondom, nem a szertartás, hanem a magatartás az, ami benneteket üdvözít. A vallásosság ördöge olyan tartalmakat akar veletek elhitetni, amilyet Én, Jézus soha nem tanítottam nektek! Nincs az a szertartás, amely pótolhatná az embertársaid felé megélt irgalmas cselekedetet. Erről beszéltem nektek, amikor azt mondtam, "ha tudnátok, hogy mit jelent az, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást".   1 / 57 Való Zénó

 

 

Kérdező: 1. … , meg nem születettek kereszteléséről kérek véleményt.

HANG: 1. Tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy elsősorban szertartások és nem magatartások a döntőek Isten előtt. Szertartásokra szükség van a földön, ahol, amint a beszéd által ismerhető fel a gondolat, úgy ezek által kellene felismerhetővé válnia a lélek benső szándékának. Sajnos, amint a beszéd gyakran nem kinyilvánítja, hanem eltakarja, ködösíti a gondolatot, úgy a szertartások is gyakran az ellenkezőjét mutatják annak, amit a szertartást igénylő a lelkében hordoz. Igen. A szertartások beavató jellege, korotokban már alig érvényesül. 31 / 3187

 * * *

 

Kérdező: 2. Meg kell újra keresztelkednem?

HANG: 2. Nem kell újra megkeresztelkedned. Nem a szertartás, hanem a megfelelő magatartás tesz benneteket Isten előtt kedvessé (az univerzális HIT-ből élés!).    38 / 4119

                                                          * * *

 

Kérdező: 6. Megkeresztelkedjem újból?

HANG: 6. Ha benső igényed az újból való megkeresztelkedés, megteheted, de Nálam nem a szertartások, hanem a magatartások a döntőek. Hetvenhétszer keresztelkedhet az, aki nem szeret, mégsem ismerem el magaménak, és ha valaki soha meg nem keresztelkedik, de szeretetben él, azt a szívemre ölelem. Én arra soha nem adtam utasítást, hogy valaki hogyan csináljon egy szertartást. Ha szertartást kértem, akkor számomra mindig elég volt az, hogy ezt legjobb szándékával tegye az, aki teszi, illetve tegyék vele azok, akik ezt teszik. Ha egy szertartás nem szándékom szerinti LEPECSÉTELÉSE egy elhatározásnak, akkor csupán pótcselekvés. Egy szándék viszont lepecsételés nélkül is lehet igazi, kedvemre való.  11 / 989

* * *

 

Kérdező: 1. Nincs benső igényem a megkeresztelkedésre. Páromnak van.

HANG: 1. Abban a világban, amelyben éltek, két irányból nehezedik rátok a köd. Az egyik az, hogy az intézményes egyházak lejárattak Engem, Jézust, mint utat. Az a sokszáz felekezet, amely ma ellepi földeteket, mindegyik sajátját tartja a leghitelesebbnek.

 A másik pedig a keleti vallások beáramlása hozzátok, melyek a megsérült emberi természet miatt, ugyancsak relatívizálják a Magammal azonosnak mondott és bemutatott UTAT.

 Így aztán a Velem kapcsolatos egyértelműség csak azokban a lelkekben lehetséges, akikben, mint a napraforgó természetében lévő adottság, mely szerint akkor is a Nap felé mordul, ha borult az ég, a lélek mélyén akkor is abszolút Első helyen állok, tehát nincs második, ha bármiféle szellemi áramlatok azonos szinten akarnak tartani Engem más, földi teremtényekkel (Buddha, Krisna, Mohamed, stb.).

    Amíg nem válik világossá bennetek az, hogy Általam valóban az Isten jelent meg látható formában köztetek, addig nincs értelme a keresztelkedésnek.   27 / 2747

             

* * *

 Kérdező: 3. Gyermekem azért nem akarták megkeresztelni, mert nem jártam misére.

    Drága Gyermek! Gondolkodj! Használd az eszedet arra, amire kaptad! Legalább gyermekedet ne akard belevinni olyan keszekuszá­ba, amit jelenleg te most egyházakról, szentségekről megélsz! Természetesen a házasságodra is gondolok most.

    Ha nem tudnád, akkor most megmondom: szentségekre sem Istennek, sem egyházaknak nincs szükségük. A szentségekre nektek van szükségetek, mert minden szentség találkozás Velem, egy speciális cél érdekében. Az a speciális cél pedig, ami csak az ilyen találkozás által érhető el, az nem érhető el másképpen!

    Az igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó, és bizony minden jó elrontható. A szentségek is! Márpedig, ha valaki azért nem ül vonatra, autóba, mert hátha karambol történik, ha valaki azért nem indul el gyalog sehová, mert hátha elesik útközben, az bizony nem ér el sehová!   11 / 924

   * * *

 

Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki pedig nem hisz, …

 

Kérdező: 3. Isten akarja, hogy megkeresztelkedjek?

HANG: 3. "Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik (Márk 16;16)!" A vízkeresztség tehát nem feltétele az üdvözülésnek! E téren annak a csoportnak kívánságához illő alkalmazkodnod, amelybe jársz! Ha egy csoport megkívánja tagjaitól, hogy keresztelkedjenek meg, akkor, ha valaki e csoportban akar maradni, annak meg kell keresztelkednie. De a vízkeresztség biztosan nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!   17 / 1643

 

 

Kérdező: 2. Segíts hozzá, hogy Isten általam is megtapasztalhassa magát!

HANG:  2. Az a káosz, amelyben élsz és gondolkozol, még nagyon sok fájdalmat fog okozni neked. A megtapasztalás, bár nagyon fontos része az életeteknek, mégsem mondhatom, hogy önmagában képes olyan ismeretekre juttatni benneteket, amelyek által felülemelkedhettek az anyagvilágon. Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik, szólt a tanításom kétezer éve, és ma sincs másképp. Aki Bennem hisz, az elhiszi azt a világot is, amit Én képviselek, és amit ember teljességében nem látott soha; aki pedig nem hisz Nekem, az elmegy Mellettem a kárhozatba.  …   43 / 4759

 

* * *

Kérdező: 2. Szeretnék valakit megkeresztelni.

HANG: 2. E másik kérdésed legalább ilyen érthetetlen médiumom számára. Te akarsz keresztelni? Tanítson meg médiumom arra, hogy ezt hogyan kell? Egyáltalán tudod te, hogy miért kell valakinek megkeresztelkednie? Tudod, hogy felnőtteknél mi ennek a feltétele? Vagy azt akarod, hogy ő oktasson ki téged olyasmire, amit bármelyik pap, vagy nem pap, csupán hittant ismerő is el tud mondani neked? Tőle akarsz engedélyt kérni, akinek ehhez semmi köze? Egyáltalán mit akarsz? …  32 / 3292

 

* * *

Kérdező: 2. Áldhatok-e a Te nevedben?

HANG: 2. Az áldás hatalmát mindenki megkapta, akit megkereszteltek. Sőt, még azok is, akiket nem kereszteltek meg, de beengedtek magukba Engem! Akiben Én zavartalanul élhetek, az már maga a kétlábon járó áldás! Természetesen különös módon részesült ebben a kegyelemben az, aki erre is beavatást, felszentelést kapott!  21 / 2121

 

* * *

Kérdező: 2. Tudok-e segíteni betegeken?

HANG: 2. …  A világnak nem megkeresztelt emberekre, hanem  keresztény emberekre van szüksége. Tehát nem a szertartások halmozása, hanem a magatartás megváltoztatása az, ami által lehetőséget kapok arra, hogy élni tudjak bennetek. Természetesen az ilyen magatartás vállalását jó, ha szertartással lepecsételitek, de az, a gondolkodás-át­alakítás vállalása nélkül szertartásokat halmoztok, az egyenesen istengyalázás!  21 / 2063

* * *

 

A megkeresztelt emberek közötti marakodásnak ez a gyökere!

 

 

Kérdező: 3. Egy megfelelő közösségre vágyom.

HANG: 3. … Örülök, hogy nem fogadod el azt, amivel belül nem értesz egyet! Azok, akik a Bibliát, mint papírpápát fogadják el és használják, jóhiszeműen ugyan, de bálványimádók. Ezt igazolják a gyümölcseik is! A megkeresztelt emberek közötti marakodásnak ez a gyökere! A gyümölcs: harag, viszály, veszekedés, gyűlölködés, egymás lepocskondiázása, kiközösítések, leminősítések és egyéb gonoszságok. S mindezek az ördögök emlegetésével a világosság angyalának öltözetében!

   Arra kérlek, amennyire rajtad áll, te csak maradj meg az evangéliumaimban elmondott és bemutatott életem hordozójának! Ne árts senkinek, tudj megbocsátani mindenkinek, és segíts ott, ahol erre neked lehetőséget adnak! Ez az Én életem! Legyen ez a te életed is!  18 / 1786

 

 

Kérdező: 1. Gyermekeink hogyan védhetők meg erőszak nélkül?

HANG: 1. … Mit gondolsz, miért nincs egység a megkereszteltek között? Azért, mert egyik helyen sem hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a bársonyszékéről! Egyik sem vállalja az állapotszerű vértanúságot még elvben sem, nemhogy a gyakorlatban! A pápa-mo­biltól a templomok riasztó berendezéseiig minden ezt igazolja!

Ha te most megdöbbenve azt kérdezed Tőlem, hogy hát Én ezeket nem helyeslem? Hát persze, hogy nem helyeslem! Csak elszenvedem, eltűröm! Az a világkatasztrófa, amely előtt álltok, el fogja söpörni ezt a szégyenteljes állapotot, és az Én ÚJ PARANCSOM fel fog ragyogni újra az Általam megálmodott ragyogásban!

Kedves Barátom! Azt a piszkos munkát, amit az istentelenek végeznek, nem nektek, hanem nekik kell eltakarítaniuk a saját módszereikkel, és ti ne akarjátok rájuk tukmálni az Én módszeremet, tehát az erőszakmentességet, mert ez megtérésük nélkül sokkal többet árt, mint használ!

    Ti legyetek okosak, óvatosak, amint meghagytam nektek. Ne akarjátok óvni az erőszaktól a meg nem térteket! Ez kizárólag csak a ti privilégiumotok, a megtértek privilégiuma!  20 / 1928 

* * *

 

Fontosak a szentségek?

 

Kérdező: 1. Oly nagyon fontosak a szentségek?

HANG: 1. Sok dologban igazad van, de csak részben! A különböző szentségek az Én ruháim, amelyekben közöttetek maradtam azért, hogy bizonyos célok érdekében segítselek benneteket, hogy a végső CÉL, a Velem történő színről színre látás számotokra elérhető legyen.

  Nélkülem nem lehetsz ember! Nélkülem csak embertelen ember lehetsz! Szentségek nélkül lehet emberi cselekedeteket véghezvinni, de emberséges életet nem lehet élni. Persze, a butaság mindenkit felment a felelősség alól.

   Igaz, a szentségek - keresztelés, szentáldozás, gyónás stb.- nem automaták, tehát ezeket is lehet rosszul alkalmazni, és mivel minden rossz egy elrontott jó, a szentségekkel való helytelen kapcsolat inkább árt, mint használ. De egy fát nem az árnyékáról kell megismernetek, hanem gyümölcseiről, és azok a SZENTEK - gondolok most a jelen korban is élő kalkuttai Teréz anyára, aki szentségi jelenlétem nélkül, napi szentáldozás nélkül, el sem tudná képzelni az életét, - azt igazolják, hogy a szentségek helyes használatának csodálatos hatásai vannak. 12 / 1060

            * * *