Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Adomány. Nyelvek. Próféciák. Lélekbe-látás. Tanítás. Stigmák.

2009.04.06

Józanész

 

Kérdező: Hogyan ismerhetem fel segítőtársaimat?

HANG: Az Én első adományom a józanész! Aki azt veszi észre magában, hogy rendkívüli feladat utáni vágy él benne, az biztosan tévedésben van, mert Én a természet rendjét nem szoktam felforgatni, csupán felhasználni.12 / 1087

 

Mindennap egy adomány

 

Kérdező: Kapcsolataimról, barátaimról, jövőmről kérdezem az Urat.

HANG: …. Minden egyes nap egy olyan adomány Isten részéről számodra, amelyről feltétlenül számot kell adnod magadnak a halálod pillanatában. Nem mindegy tehát, hogy mire és hogyan használod fel a kapott napokat! Azon a téren, amely téren felelős vagy magadért, teljesen mindegy, hogy hány éves vagy! Azt kell megélned, hogy minden egyes napod az utolsó nap, amely felett rendelkeztél! Ez így is van, mert egyik nap sem tér többé vissza, és egyik nap sem múlik el nyomtalanul!   31 / 3190

 

 

Nyelvek adománya

 

Kérdező: 1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság?

       3. Nagyon meg tudok hatódni.

HANG: Te az újjászületés csodájának vagy boldog megtapasztalója. Minden újszülött gyermek nyelveken kezd beszélni azokhoz, akik vele foglalkoznak. Amikor valaki felnőttként teszi ezt, akkor újjászületett gyermekként beszél Istenéhez, ha ez a szándéka. Amint egy anya olyankor is megérti gyermekét, amikor még senki, sőt maga a gyermek sem érti önmagát, úgy Én nagyon is megértem az Én gyermekeimet, mikor nyelveken kezdenek beszélni. Azzal mutatom ki, hogy értem a szeretetnek ezt a nyelvét, hogy jó érzést keltek abban, aki erre vállalkozik.

   Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. De ha egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. Ha ezt teszed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését.

   Itt szólok a harmadik gondolatodról, mert ez hozzátartozik az előzőhöz. Meghatódásod is szoros kapcsolatban áll újjászületéseddel. Könnyeid, meghatódásod, az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell bánnod, mint a nyelveken való imával. Bátran szabad folyást kell engedned könnyeidnek, mikor egyedül vagy. Ez nagy benső megtisztulást, megkönnyebbülést fog eredményezni benned. De közösségben, mások előtt nagyon törekedned kell arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen elérzékenyülésen.

   Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem. …  6 / 453

 

 

Kérni kell a nyelvek adományát

 

Kérdező: 2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.

HANG: 2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De, ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.

   A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki átadja Nekem, Jézusnak, a nyelv-készségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van! Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásaidat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző beszéddé fogja formálni azokat a szótöredékeket, amelyeket így kimondasz. Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelve-ken!  33 / 3380

 

 

A nyelvek adományát az kapja meg, aki beszédkészségét is rá tudja bízni a Szentlélekre.

 

Kérdező: 3. A nyelveken való imáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A nyelveken szólást a szándék teszi Nekem tetszővé! Helyes szándék nélkül nem más, mint egy felszabadultan mondott halandzsa beszéd. Ha valaki átadja nyelvkészségét Nekem, és így felszabadultan mozgatja a száját, forgatja a nyelvét és hangot ad ki, akkor Lelkem egyik legkisebb adományának a birtokában van! Kétségtelen, hogy ez az adomány sincs mindenkinek birtokában, aki Hozzám tartozik. De mindenki birtokába kerülhet, mindenkinek megadja Lelkem, ha valaki nagyon akarja.  18 / 1723

 

 

Kérdező: 2. Szeretném megkapni a nyelvek adományát.

HANG: 2. Lelkem örömmel adja a nyelvek adományát annak, aki kellő alázattal átadja Neki a nyelv-készségét, tehát a technikát, vagyis azt, hogy csupán a nyelvedet forgatod, szádat mozgatod és hangot adsz ki. Ha ezt a gyermeki beszédformát átadod a Szentléleknek, akkor Ő ezt irányítani fogja, és kitölti olyan tartalommal, amely gátlásokat tud feloldani benned. Tehát nem erőlködés következménye ez, hanem ráhagyatkozás arra a Lélekre, akinek átadtad nyelvkészségedet.

  Tehát, ha megbánva eddigi életed vétkeit, így átadod magadat nekem, akkor nyugodtan kezdhetsz nyelveken imádkozni.

   Fel kell hívnom figyelmedet arra, hogy a nagy Megtévesztő mindent el szokott ilyenkor követni, hogy elbizonytalanítsa azt, aki elkezd nyelveken beszélni. Ezt szokta sugallni: 'Ezt csak te találod ki!' Ha te erre ezt válaszolod: 'Távozz Megtévesztő! Nem a te kedvedért kezdtem el, és a te kedvedért nem is hagyom abba ezt nyelveken-szólást!', akkor kénytelen lesz őkelme tudomásul venni, hogy nem tudott téged elbizonytalanítani!   23 / 2290

 

 

Kérdező: 3. A nyelvimával 

HANG: 3. A nyelvima egy olyan önmagát építő imaforma, amelyben gyermeki módon, az illető önmagát ellazítva, átadja Nekem a nyelvkészségét azzal a szándékkal, hogy az Én Lelkem, a Szentszellem olyan formát adjon beszédének, amilyet jónak lát arra, hogy bensőleg, alázatos gyermekként próbálja kimondani a kimondhatatlant, tehát úgy adjon ki hangot, hogy ehhez a formát és a tartalmat is Rám bízza. Ez a legkisebb lelki adomány egyszerűség, odaadottság kérdése. Természetesen erőlködés nélküli gyakorlattal ez fejleszthető, gazdagítható.     25 / 2512

 

 

Kérdező: 2. A nyelvek adományát kérem, hogy azzal is dicsőítselek!

HANG: 2. A nyelvek adományát az kapja meg, aki beszédkészségét is rá tudja bízni a Szentlélekre. Tehát, ha te mozgatod a szádat, forgatod a nyelved és hangot adsz ki, azzal a szándékkal, hogy ezt a 'technikát' Lelkem töltse meg tartalommal, akkor hinned kell, hogy ez meg is történik.

A Szentlélek mindenkinek szeretné megadni a nyelvek adományát, de csak annak tudja, aki megfelelő alázattal és a kételkedés ördögére nem hallgatva, vállalja ennek az adománynak elfogadását.

    Azért mondtam, hogy a kétkedés ördögére nem hallgatva, mert az, aki kezd nyelveken imádkozni, szinte mindig megkísértetik ezzel a gondolattal: 'Ó, ezt csak én találom ki'!

   Amint Péter, mindaddig, amíg Engem nézett, tudott a tengeren járni, úgy az, aki a tanult nyelvek korlátait átlépve, irántam való szeretetből kezd szóhalmazokat mondani, szinte folyékonyan, Lelkem gondoskodik e szóhalmazok tartalmáról.

 Ha valaki egyedül van, és így imádkozik nyelveken, akkor szükségtelen tudni, hogy e szóhalmaznak mi a tartalma. Szükségtelen, mert az imádkozó világosan tudja, hogy az Irántam, az Isten iránti szeretet a tartalma. Ha pedig valaki közösségben akar így imádkozni, úgy ezt csak akkor tegye, ha van, aki birtokában van a magyarázat adományának. A nyelvek való ima elsősorban nem arra való, hogy közösségben imádkozzatok így. Az ilyen ima elsősorban magánimára való. Tehát az imádkozónak önnön épülésére szolgál.   30 / 3089

 

 

Kérdező: A nyelveken szólásról szeretnék hallani.

HANG: A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képességét felajánlhatja az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a többit.

  A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

   Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveke, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

   Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!

   A nyelvima bár legszerényebb adományok közé számít, de mivel a Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd!    17 / 1671

 

 

Közösségben nyelveken imádkozni

 

HANG: Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát.  …6 / 453

 

 

 

Kérdező: A nyelveken szólásról szeretnék hallani.

HANG: A nyelvima nem közösségi ima. … Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!   17 / 1671

 

 

HANG: Ha valaki egyedül van, és így imádkozik nyelveken, akkor szükségtelen tudni, hogy e szóhalmaznak mi a tartalma. Szükségtelen, mert az imádkozó világosan tudja, hogy az Irántam, az Isten iránti szeretet a tartalma. Ha pedig valaki közösségben akar így imádkozni, úgy ezt csak akkor tegye, ha van, aki birtokában van a magyarázat adományának. A nyelvek való ima elsősorban nem arra való, hogy közösségben imádkozzatok így. Az ilyen ima elsősorban magánimára való. Tehát az imádkozónak önnön épülésére szolgál.   30 / 3089

 

 

Kérdező: 3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is?

HANG: 3. A nyelvek adománya magánjellegű ima, és nem arra való, hogy mások is hallják. Csak akkor legyen nyilvános, ha tudod, hogy van ott valaki, aki magyarázni tudja a nyelvimádat. E nélkül inkább árt, mint használ!  43 / 4696

 

 

Nem csak kapni lehet, a nyelvek adományát de kérni is lehet

 

Kérdező: 2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.

HANG: 2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De, ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned. … 33 / 3380

 

 

Mire jó a nyelvima

 

Kérdező: 2. Milyen karizmákat kaphatok?

HANG: 2. A karizma egy olyan Isten Lelke által megtisztított és felerősített emberi tulajdonság, amely szükséges ahhoz, hogy valaki az Istentől kapott rendkívüli feladatát alázattal és nagy áldozatvállalással el tudja látni. A karizma nem kitüntetés! Az jó, ha valaki Lélekkeresztség után vágyódik. De az nem jó, ha valaki karizmák után vágyódik. Kivéve a nyelvek adományát. Ez azért kivétel, mert aki nyelveken tud imádkozni, az ezzel ön-magát tudja építeni. Nagyon természetes, hogy e nélkül is tudja mindenki építeni önmagát a helyes reggeli és esti ima által, de a nyelvek adománya egy többlet eszközt jelent ehhez.   37 / 3887

 

 

HANG: Nagyon okosan gondolod, amikor az adományok helyett az Adományozóra irányítod szívedet. Bár a nyelvek adománya, amely nem közösség elé való, hanem kifejezetten magánima, sokat tud gyógyítani a szorongásos lelki bajokon, s egészséges fényt tud vinni a lelki élet homályos részeire. Ezért, mint magán-imát, csak ajánlani tudom. … 38 / 4048

 

Nyelveken-szólás magyarázata  

 

Kérdező:  2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név?

HANG: 2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem véletlen, de nem is olyan kulcsszó, amelyet feltétlenül meg kellene fejtenie annak, akinek tudati képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha több szó, akár egész sorok jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejtése azonos a nyelveken-szólás adományának magyarázatával. Médiumom nemcsak a nyelveken-szólás karizmáját kapta meg, megkapta ezek magyarázatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, hogy meditációdban olyan szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa.    16 / 1492

 

Nyelvek adománya magánjellegű ima

 

Kérdező:A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

   Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveke, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

   Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való! …  17 / 1671

 

 

Kérdező: 3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is?

HANG: 3. A nyelvek adománya magánjellegű ima, és nem arra való, hogy mások is hallják. Csak akkor legyen nyilvános, ha tudod, hogy van ott valaki, aki magyarázni tudja a nyelvimádat. E nélkül inkább árt, mint használ!  43 / 4696

 

 

Valóban jó a nyelvimám?

 

Kérdező: 2. Valóban jó a nyelvimám? Megtért vagyok?

HANG: 2. Te valóban megtért ember vagy, és nyelvimád az Én Lelkem szeretetét, építő, buzdító és vigasztaló erejét sugározza, közvetíti.

    Az ősellenség leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt mindig beveti. Te Irántam való szeretetből vállalod a nyelvimát, hát hogy is lehetne az rossz!?! Tudnod kell, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Adj hálát ezért az egyszerű, de nagyszerű adományért!    24 / 2443

                             * * *

Próféciák adománya

 

HANG:  A próféciák területe nagyon ingoványos terület. Három formája, tartalma van a próféciáknak: a lélekbe látás, a jövőbe látás és a tanítás. Az első kettőre az ördög is képes! A harmadik, a tanítás már nehezebb számára, mivel az Én, a te Jézusod tanítása már rendelkezésetekre áll, s csak az a tanítás mondható igaznak, amely evangéliumaimmal összhangban van.  38 / 4048

 

 

Lélekbe-látás adománya

 

Kérdező: A szabadságról …

HANG:  A másik, amit fontosnak gondolok tudomásodra hozni, ez: Cselekedeteidet ne engedd befolyásolni attól, hogy mások mit gondolnak rólad. De tégy nagy hangsúlyt arra, hogy te minél nagyobb szeretettel gondolj másokra, s törekedj arra, hogy az általad meglátott igazságot nagyon finoman fogalmazd meg.

   Ne akarj hatni a formával. Higgy a tartalom hatékony­ságában. Nem csupán arról van szó, hogy a hangerő nem erő, hanem arról, hogy a helytelen, szeretetlen forma képes még a jót, az igaz tartalmat is negatív erők játékszerévé tenni. -

    Igaz, Én gyakran használtam kemény szavakat a farize­usok, a főpapok, az írástudók ellen. Ha majd úgy rendelkezel a lélekbe-látás adományával, mint Én, akkor, de csak akkor követhetsz ebben is Engem. Inkább vádoljanak azzal, hogy még a rosszal szemben is gyengéd vagy, mint azzal, hogy még a jóval szemben is kemény vagy.    2 / 107

 

 

Kérdező: Nem részletezem gondjaimat, vergődéseimet, életem problémáit. Te jobban látod ezeket, mint én. Kérlek, adj eligazítást.

HANG: Már elmondtam párszor, most újra megismétlem. Valóban ismerem, sőt jobban ismerem problémáitokat, mint önmagatok. Miattam nyilván nem kellene senkinek megfogalmaznia kérdéseit. De maga-tok miatt feltétlenül szükséges, mert enélkül kettő helytelen dolgot kívántok Tőlem. Az egyik: fölösleges csodát. A másik: indiszkréciót. Olyankor vannak ezek, mikor médiumon keresztül akarjátok HANGO-MAT hallani. Azt kívánjátok ilyenkor, hogy a médiumnak adjam meg a lélekbelátás adományát, és azt kívánjátok, hogy fedjem fel előtte azt, amit ti meg nem tesztek.

    Azért is fontos megfogalmaznotok kérdéseiteket, mert a Tőlem felétek áradó kegyelem első megnyilvánulása a természet. Tehát már a megfogalmazás alatt olyan antennákat tudok kinyitni lelketekben, melyek tisztultabban képesek fogni a médium, jelenleg a HANG hallója által megfogalmazott feleleteket. De azért is, hogy munkatársaimként dolgozzatok együtt a HANGGAL.

   Adok eligazítást, de ez egyben további feladatot is jelent számodra, ha fejlődni akarsz lélekben. 3/ 294

 

 

Kérdező: 2. Helyesen döntöttem, hogy nem vállaltam gyógyítást olyankor, mikor úgy láttam, hogy készületlenek erre?

HANG: 2. Nagyon jól tetted, hogy mérlegeltél a gyógyítással kapcsolatban. Én sem tudtam ott gyógyítani, ahol erre nem volt megfelelő a felkészülés abban, aki gyógyulni akart. Kérd segítségemet, hogy a lélekbelátás adományát át tudd venni Tőlem, s így mindig helyesen tudj dönteni, mikor ezt várom tőled.      8 / 635

 

 

Kérdező: ? (ALIG OLVASHATÓ)

HANG: Bár leveledet a HANG-médium csak részben tudta elolvasni, kisilabizálni, ennek ellenére válaszolok neked, mert nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is szeretsz Engem.

  Tudnotok kell, hogy a lélekbelátás adományát egyenlőre nem adtam meg a HANG-médiumomnak, ezért csak arra szoktam válaszolni nektek, amit ő a kérdés ismeretében tudatosan Elém terjeszt.  13 / 1212

 

 

Kérdező: ÁLDOZZAM MÁSOK KEDVÉÉRT?

            Valakit bántott, hogy nem vettem magamhoz Jézus testét!

HANG: Jól tetted, nem tetted jól, hogy nem vettél magadhoz akkor ott a templomban? Ha a különcködés vezetett, akkor nem tetted jól. Ha annyira el voltál foglalva Velem, hogy föl sem merült benned, hogy kilógsz a sorból, akkor jól tetted. Annak viszont, akinek emiatt sírt a lelke, semmiképpen sincs igaza! Beléd nem láthatott, előtte nem beszéltétek meg, hogy közösen mit tesztek, mint nem tesztek, tehát semmi értelmes alapja nem volt botránkozásának!

    Soha ne akadj fenn külső dolgokon! Még akkor sem, ha esetleg a lélekbelátás adományával rendelkezel! Fogadj el mindenkit olyannak, amilyen! Én is ezt teszem!   21 / 2031

           

 

Kérdező: 1. Az apostolok és próféták közötti különbségről érdeklődöm.

HANG: 1. Az Engem képviselők, a nevemben joggal beszélők azok, akik apostolaim. Az apostolság küldetés-vállalás, és nem karizma. A küldetés nem karizma! A küldetéssel viszont feltétlenül vele jár az, hogy a küldöttben olyan karizmák, tehát Isten által megtisztított és a közösség javára felerősített adományok működnek, amelyek hatékony eszközei az apostolkodásnak.

    A prófétaság adománya, tehát e karizma, ez olyan képesség, amely képessé teszi a prófétát a jövőbe látásra, vagy a lélekbe látásra, vagy az erőben történő tanításra, vagy akár mindhárom is megnyilvánul abban, aki a prófétaság karizmáját megkapta.   22 / 2173

 

 

Tanítás adománya

 

Kérdező: 1. A gyógyítás és prófétálás adományát megkaptam Istentől?

HANG: 1. Mindenképpen kiválasztottam vagy, mert nem te teremtettél Engem, hanem Én teremtettelek téged! Most is benned élek létbenntartó módon, és benned akarok élni boldogító módon is! Ennek természetesen feltétele van. E feltétel az, hogy a Tőlem kapott adományokat Irántam való szeretettel használd fel embertársaid javára.

   Az első és legfontosabb adomány, amit szeretném, ha vállalnál, a prófétaság adománya. Elsősorban nem a jövőbelátásra és nem a lélekbelátásra gondolok, hanem olyan a tanításra, amely Lelkem erejét hordozza. Szándékom van prófétaiskolát létesíteni hazátokban. Már keresem angyalaim által ehhez azokat, akik egyre jobban meg akarnak ismerni Engem, tehát vállalják azt, hogy komoly szellemi munkát végezzenek ennek érdekében.

   A gyógyítás adománya csak kísérő jelensége lehet a tanúságtevő prófétai magatartás vállalásának. Enélkül a gyógyítás felelőtlen művelet, mert mindenki köteles minden képességét felelősséggel mozgósí-tani a szeretet terjedésének érdekében. Az a testi egészség, amely mögött nem áll a Bennem bízó és Általam boldog lélek, csak látszat-egészség! És messze ezek előtt állnak azok, akik benső békével élik a beteg test nyomorúságát abban a tudatban, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik.

   Aki a prófétaság lelkét kapta, az képes a jó szándékú embereket olyan gondolkodás-átalakításra késztetni, aminek következtében boldogító erőmben részesülnek! És ez a lényeg!

   Aki úgy gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha testileg egészséges, annak feltétlenül komoly gondolkodás-átalakítást kell végeznie, mert enélkül egyik csalódás a másikat fogja érni életében.

    Drága Gyermekem! Minden megoldás belülről indul el kifelé, és nem kívülről befelé! Aki a testi egészség megszerzése által akarja elérni a boldogságot, tehát a szívbékét, vagyis kívülről indul el befelé, az olyan, mint mikor valaki a padlásnál kezdi építeni házát, és nem az alapoknál. Aki belülről, a Velem való kapcsolat rendezésénél, tehát a gondolkodásának átalakításával kezd hozzá élete boldoggá tevéséhez, az legtöbbször elér a padlásig, tehát olyan testi egészségre jut, amiről nem is álmodott! De fordítva nem megy!   22 / 2175

 

 

 

Kérdező: Igaz, hogy az Egyház velejéig rothadt, működése félrevezet? Van reinkarnáció előző életünk vétkeiért? Lehet-e az ördög gyógyítását a jézusi értelemben gyógyításnak nevezni?

HANG: Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik lehetővé a prófétai szót azoknak, akik e pályát választják maguknak. Pedig erre lenne legnagyobb szüksége ma országotokban az Én Egyházamnak. Azok a barátaid, akiket te azon a bizonyos teológián megismertél, bizony nem az Én hívásomra mentek oda. Természetesen meg nem akadályozhattam egyiket sem, hogy odamenjen. De hát a bűnt sem tudom megakadályozni. Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik. Azt, hogy mennyire nem engedik meg a prófétai szót egyetlen szemináriumban sem, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a HANG című könyvnél árnyaltabban fogalmazott prófétai szót sem engednének ilyen helyeken forgalmazni. Pl. A KIO-t. /Keressétek Isten Országát, melyet P. Bulányi írt, aki Irántam való szeretetből vállalta, hogy halálra ítéljék, amit aztán életfogytiglani börtönre változtattak. / Pedig de jó volna nemcsak minősítést, de érveket is hallani azok szájából, akik ma Egyházam vezetőinek gondolják magukat. De jó volna, ha legalább egymással vállalnák a párbeszédet Egyházamban azok, akik ellentétben állnak egymással. De jó volna, ha nem hatalmi szóval akarnának az ilyen konfliktusoknak véget vetni.

    Különben minden intézményes egyházban megvannak azok az eszközök, melyekkel lehet élni és lehet visszaélni. Aki él ezekkel a kegyelmi eszközökkel, az szinkronba kerül Velem, aki visszaél, az keresztre feszít Engem. De győzelmem már meg nem szüntethető.  4 / 315

 

 

Kérdező: Sok jelet és kinyilatkoztatást kaptam Istentől, de nem voltam elég fegyelmezett, s úgy adtam ezeket tovább, hogy azok nem építették, nem buzdították és nem vigasztalták azokat, akiknek tovább adtam, hanem éppen ellenkező hatást váltottak ki. Talán ezzel a Szentlélek ellen vétettem? Nagyon bánom bűneimet. Szeret engem még Isten?

HANG: Igenis, kaptál prófétai szerepet. Ezzel, sajnos, együtt jár a prófétai sors is. Akik Engem nem szeretnek, azok téged sem szeretnek, s akik Rám hallgatnak, azok téged is megértenek.

    Kétségtelen, hogy mindazt, amit mondanod kellett, másképpen, fegyelmezettebben és nagyobb türelemmel kellett volna elmondanod. De azon kár bánkódnod, amin változtatni nem tudsz. Én nem bánatra, hanem örömre, boldogságra, békére teremtettelek. Így hordozza a megvalósult IDEA az ALKOTÓJÁT!

   A hibáidból tanulnod kell. Azért kaptál tőlem vágyat a tanulásra, hogy ez a vágy vezessen, erősítsen téged. A prófétai küldetés, az tanítói küldetés is. Azok tehát, akik az Én prófétámnak tudják magukat, azok éppen azért az Enyémek, mert tudják, hogy mindig tanulniuk kell. Akik önmagukkal elteltek, azokkal nem tudok együtt dolgozni. Márpedig Nekem olyanokra van szükségem, akik éppen azáltal lesznek szócsöveim, hogy mindig tanulni akarnak Tőlem.

   A Biblia, és minden magán-kinyilatkoztatás lehetőség arra, hogy egyre jobban megismerjétek gondolataimat, életetekről elkészített terveimet, szeretetem jeleinek észrevételét. A Tőlem kapott JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb fontosságot érdemel, mint amit ma ti ennek tulajdonítotok. Ez amiatt történt így, mert azok, akiket ti tanult embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, hanem olyan forrásokból merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, mint üdítő források.

    Miután csupa okos ember olyan vezetői pozícióba került, ahonnan szítani lehet a gyűlöletet, hát az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb háborúi nem a gyűlöletből ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az értelem használatából, s átvette az uralmat felettetek részben az uralkodási vágy azok részéről, akik értelmüket rosszra használják, s részben a félelem azok részéről, akik lemondtak eszük józan használatáról. E két sátáni erő aztán megtette a magáét. Kiszorította tudatotokból az örökkévalósággal való foglalkozást, és olyan zsákutcába kerültetek, melyet ez a magatartás jellemez: amiről nem gondolkodom, az nincs is.

    Amennyiben tehát használtátok eszeteket, ezt rosszra használtátok, s amennyiben szerepet engedtetek a szívnek, ezt félelemmel töltöttétek meg.

    Az Én kívánságom, és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mondjatok le sem az értelem, sem a szív használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Alakítsátok át gondolkodásotokat. 2. Legyetek bátrak.

    Aki bátran vállalkozik arra, hogy Tőlem tanuljon, az automatikusan tanít is, mert az Én prófétám hirdeti tanításomat, akár alkalmas, akár alkalmatlan.

   Nagyon szeretlek. Te nem vétkezhetsz a Szentlélek ellen, mert a Szentlélek elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A Szentlélek elleni bűnnek másik neve: MEGÁTALKO-DOTTSÁG. Ezért nincs rá bocsánat. Érted?! Maga a megátalkodott teszi lehetetlenné a megbocsátást, mivel megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon lévők általában nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni, önmagukhoz téríteni másokat. Akik hatalmon vannak, azok általában nem azt akarják, hogy Enyém légy, hanem azt, hogy az övék légy. Akik ellenállnak, azokat megpróbálják likvidálni, megsemmisíteni, vagy legalább megfélemlíteni.

    Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az Enyéim, ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az Én sorsom, mégis, ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorságukkal, áldozattá válásukkal a világot. A jövő nemzedék ezeknek nevét foglalja imába, míg azok, akik ezeket bántották, kínozták, ijesztgették, ezek teljesen elvesznek a feledés homályában. Igen. Ez utóbbiak nevei nincsenek beírva az ÉLET KÖNYVÉBE, ezért kitörlődnek az élők emlékezetéből is. Értsd meg: az Enyéim hordozzák az ÉLETET!  Enyéim pedig azok, akik szellemét jellemzi a tanulás, a gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor tanúskodás.

   Törekvésed legyet tehát az, hogy tanúságtevésed által építs, buzdíts és vigasztalj, de ha ez nem sikerül, bár szándékod ez volt, az nem baj. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.  5 / 401

           

 

Kérdező: Bátorítást szeretnék kapni! …

HANG: Te bátorítást kérsz. Úgy gondolod, hogy bátorság kell ahhoz, amire felkértelek? Hát van ebben valami! Kell bátorság ahhoz, hogy tanúságot tegyen valaki arról, ami érzése szerint meghaladja az erejét. Ez igaz.

  Ti azt szoktátok mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ezt aláhúzottan megtoldhatom azzal, hogy gyáva embernek nincs hazája Nálam! De a két bátorság között, az evilági ország és az Isten országa által megkívánt bátorság között az az óriási különbség, hogy míg evilági országban egyes kivételes esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten országa ÁLLAPOTSZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban bátorságot, Általam megerősített bátorságot kíván.

   Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint minden erény, gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. Bár be lenne mindig kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt állapot a hitből élés)!

  De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre.

   A hangerő nem erő! Nem erő akkor sem, ha leírt fölkiáltó jelek formájában akarnak hatni. Az Én erőmet, Lelkem erejét, Isten országának erejét egyedül a JÓ AKARATÚ SZERETET hordozza! Amíg ezt ápolod magadban, addig ne félj! Én veled vagyok, és senki nem árthat neked! A jó akarat jelenléte olyan önfegyelmet kíván, amely képes megteremteni lelkedben azt a csendet, amely rezonáló doboza HANG-omnak benned.

   A szelídség és az önfegyelem által biztosított benső csend az a két szárny, amelyek által Lelkem galambja nemcsak szíved ablakára repül, hanem postagalambként száll tőled az Én üzenetemmel azok szívére, akiknek üzenetemet megcímeztem.

    Te pontosan azért lehetsz nagyon nyugodt, mert nem neked kell egyedül vállalnod a prófétai szerep betöltését, hanem KETTEN közösen tesszük ezt. Tehát nem rajtad, hanem rajtam van a nagyobb teher e téren, és természetesen a nagyobb felelősség is. Ne félj hát! Legyőzhetetlenek vagyunk KETTEN!    10 / 853

 

 

 

Kérdező: 1. Hála a prófétaiskoláért.

HANG: 1. Amióta megjelentem a földön, azóta mindenki, aki szívével és értelmével egyaránt Hozzám, Jézushoz, akar tartozni, prófétai szerepet is kell, hogy betöltsön. A prófétaság három csatornája közül, tehát a jövőbelátás, lélekbelátás és a tanítás közül, a harmadikban feltétlenül vállalnotok kell a Tőlem kapott "Tegyetek tanítványommá minden népet" szerepet. Az általad említett prófétaiskolának ez az értelme. Örülök, hogy ráéreztél erre.  27 / 2701

 

           

Kérdező: A "próféta-iskolát" lehet "levelezőn" elvégezni?

HANG: Mindaz elvégezheti az Általam, Jézus által sugallt "próféta-iskolát", aki vállalja azt a szellemi munkát, amely által rendet tud teremteni a fejében, és vállalja azt a párbeszéd-imát, amely által a fejében lévő rendet át tudja ültetni a szívébe.

   A fejben megteremtődő rendnek három feltétele van. 1. Rendszeresen olvasni az evangéliumokat. 2. Rendszeresen olvasni a KIO-t, vagy a "Merre menjek?" hittankönyvet. 3. Rendszeresen találkozni olyanokkal, akikkel el lehet beszélgetni ez előbb említett olvasottakról.

    A szívben úgy lehet átültetni a fejben lévő rendet, hogy rendszeresen lehetővé kell tenned Nekem, Jézusnak, aki benned élek és érted élek benned, azt, hogy olyan gondolatok fogalmazódjanak meg benned, természetesen a te közreműködéseddel, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged.

   Amilyen mértékben fogsz előre haladni az előbb említett két területen, tehát, fejben, szívben egyaránt, olyan mértékben leszel alkalmas arra, hogy másokat is segítsd a lelki fejlődés útján, tehát képes leszel valósítani és terjeszteni az Isten Országát a földön.   28 / 2789

           

 

Kérdező: 2. Prófétának pecsételtek le álmomban.

HANG: 2. Én, Jézus, először három évig tanítottam apostolaimat, és csak ezután, a Szentlélek kiáradása után küldtem őket prófétai küldetéssel az emberek közé. Mivel a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának (1.Kor 14. 32), ezért csak alapos előképzés után vállaljátok azt a prófétai küldetést, amely együtt jár az Én, a te Jézusod prófétai sorsával is! 36 /3817

 

* * *

Kérdező: 2. Meg kaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?

HANG: 2. Minden olyan adományt megkaphatsz, amelyek a te lelki javadat szolgálják. De tudnod kell, hogy miden karizma, minden lelki adomány, olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat! Tehát inkább terhet jelentenek, mint könnyítést!   38 / 4054

                                                            * * *

 

Kérdező: 3. Mi a jele a prófétai elhívásnak?

HANG: 3. A prófétai szerep háromféle tartalmat hordoz. A tanítást, a lélekbelátást és a jövőbelátást. E három közül mindazok, akik úgy tartoznak Hozzám, Jézushoz. mint szőlővessző a  szőlőtőkéhez, a prófétaság lelkét hordozzák magukban! Az Én népem prófétai nép!

    A lélekbe- és a jövőbelátás karizmáját a szerepeket kiosztó Lélek annak és akkor adja, akinek és ami-kor akarja. E karizmák önmagukat igazolják!  41 / 4476

 

 

Kérdező: 2. Mit jelent prófétaiskolába járni?

HANG: 2. Az Én népem prófétai nép! Tehát a világ világossága. Csak az mondhatja el önmagáról, hogy ő ilyen, aki szinkronban van velem, a világ Világosságával! (Máté 5.14 és János: 8.12)  42 / 4526

 

 

Stigmák adománya

 

Kérdező: EGY AKAROK LENNI JÉZUSSAL A SZENVEDÉSÉBEN IS!

            Szeretnék részesülni Jézus szenvedésének jeleiben.

HANG: Tudnod kell, hogy amikor Én, a te Jézusod, valami külső jellel is megjelölöm enyéimet, akkor ezt mindig olyankor teszem, amikor a NAGY-EGÉSZ, tehát az összemberiség javát tudom szolgálni ezzel. Még soha, senkinek nem adtam stigmákat azért, mert valaki ezt kérte! Inkább ennek fordítottja történt! Én, Jézus, voltam az, aki kértem szeretettel egyesektől, hogy vállalják fel az ilyen adományomat is. Így tettem Sükösd községben is, ahol az egyik leányomat kértem fel arra, hogy élje át látványos módon az Én keresztutamat. …   29 / 2996